Čo chceme?

Chceme, aby naša činnosť stála na pevných nohách, rovnako ako uznávané, kultúrne Slovensko s jeho obyvateľmi. Budeme sa preto pre nás všetkých snažiť podporovať poznanie, propagovanie, upevňovanie a využívanie troch pilierov, ktorými sú:

 1. kultúrne tradície a hodnoty bez rozdielu oblastí a žánrov,
 2. zdravý a aktívný životný štýl jednotlivca a spoločnosti,
 3. záujem o veci verejné a budovanie občianskej spoločnosti.

 

Našu činnosť na Slovensku preto zameriavame na:

 • tvorbu, šírenie a zachovávanie kultúrnych hodnôt a tradícií,
 • podporu vzdelávacích programov v kultúre a rozvoj kultúry národnostných menšín,
 • zdravý a aktívny životný štýl,
 • rozvoj vzájomne výhodnej spolupráce a zvyšovanie synergického pôsobenia rôznych subjektov pre ich udržateľný rast, vrátane lepšieho využívania prírodných zdrojov a ochranu životného prostredia,
 • včasnú dostupnosť aktuálnych informácií s využitím interaktívnych informačno-komunikačných technológií, 
 • aktivity na rozvoj občianskej spoločnosti podporujúcej kultúrne, prírodné a ľudské hodnoty, multikulturálnu spoluprácu a zdravý životný štýl.

 

Na dosiahnutie cieľov a zámerov združenia: 

 • organizujeme odborné semináre, konferencie, kultúrne, športové, študijné a spoločenské podujatia a snažíme sa sprístupňovať komunikačnú platformu pre spoluprácu a zdieľanie informácií,
 • nadväzujeme spolupráce pri príprave a realizácii projektov, vrátane projektov výskumu a vývoja,
 • spolupracjeme s domácimi a zahraničnými organizáciami a fondmi, vydávame tlačoviny a publikácie, vrátane elektronických,  
 • poskytujeme poradenské, vzdelávacie, publikačné a informačné služby, opierajúce sa najmä o naše skúsenosti a vedomosti,
 • v roku 2014 sme sa stali spoluzakladateľom prvého coworkingového centra v Banskej Bystrici