Kto sme?

Hovorí sa, že národ bez kultúry nie je národom. Slovensko je domovom národa s tradíciami a súčasne trvalým, alebo dočasným domovom ďalších národností, alebo ich členov. Celé toto spoločenstvo, reálne spolunažívajúce v dnešnom širšom multikultúrnom svete, potrebuje podmienky na svoj kultúrny rozvoj a konkurencieschopný rast. O tieto podmienky sa však musí pričiniť každý jednotlivec, či už svojou aktvitou alebo aspoň záujmom.

 

Občianske združenie „Kultúrne Slovensko“ je voľným združením osôb, pre ktoré nie je prvoradým honba za materiálnymi statkami, ale ktoré svojou aktivitou a činnosťou chcú podporiť rozvoj občianskej spoločnosti na nepolitickom základe, chcú podporiť rozvoj kultúrneho Slovenska s vnímaním kultúry v širšom kontexte.

  • Kultúra nie je len pekný spev, tanec, divadlo, či hudba, je to aj súbor schopností spolužitia, vzájomného poznania, uznávania a rešpektovania práv a hodnôt, poznávania a ochraňovania tradícií, otvárania sa novým svetom, spájania technologických inovácií a praktických schopností a zručností, ochrany prírodných a kultúrnych hodnôt, životného prostredia a zdrojov, ktoré máme k dispozícii, či vzájomného vytvárania podmienok pre lepší, udržateľný život.
  • Kultúra v širšom kontexte zahŕňa aj spôsob nášho žitia, rozvoj, osobnosti, schopnosť brániť sa konzumu, komercionalizácii, tlaku  reklamy a médií, zdravie, aktivitu, pohyb, správanie sa, morálku a racionálny hodnotový systém.
  • Kultúra je aj priestor, kde sú uznávané a rešpektované vzájomné vzťahy a hodnoty partnerov, zamestnancov, zamestnávateľov, vlastníkov, občanov, sociálnych a spoločenských skupín, kde činnosť je vykonávaná v prospech jedinca aj spoločnosti, pretože každý jedinec v tomto zložitom spoločenskom komplexe má svoje miesto, svoju dôležitosť a potrebnosť pre seba, svoje najbližšie okolie i pre ostaných členov spoločenstva.

 

Vyznávajme teda kultúrne správanie zahŕňajúce ochranu prírodných a kultúrnych hodnôt, pracovného a životného prostredia, šetrenie prírodných zdrojov, udržateľný rozvoj, zdravý a aktívny životný štýl, morálku a záujem o veci verejné a hlavne urobme niečo pre celkové zlepšovanie kultúrneho prostredia a občianskej spoločnosti, pre svoj život.

 

Občianske združenie „Kultúrne Slovensko“ vzniklo v roku 2005 na Liptove, svoj reštart zaznamenalo v roku 2011. V ďalšom období chce byť platformou spoločného záujmu, činnosti a spolupráce, otvorenou pre záujemcov z celého Slovenska, vyznávajúcich hodnoty kultúry a kultúrnosti v širšom kontexte občianskej spoločnosti.