Projekty

Pripravili a podali sme nasledovné projekty:

  • "Svetlo a tieň v umení a vede" - je názov medzinárodného festivalu, ktorý sa uskutoční v Medzinárodnom roku svetla v Banskej Bystrici. Naše občianske združenie, ako iniciátor myšlienky, chce spolu s partnermi založiť novú tradíciu. Festival získal záštitu primátora Banskej Bystrice, pána Noska. Sledujte www.svetlo-tien.sk.
  • "NATURE AND CULTURE TRAILS" (Prírodné a kultúrne stopy) - v projekte, spoločne vytvorenom s partnermi z Poľska a Nemecka, chceme podporiť vzájomné kultúrne výmeny, skúsenosti a spolupráce umelcov a kreatívcov, pričom budú využité aj netradičné formy. Projekt bude počas 2 rokov realizovaný sériou podujatí na území všetkých troch štátov. 
  • Podpora rozvoja regiónu skvalitnením prístupu k informáciám - v rámci cezhraničného projektu bude vytvorený interaktívny portál s novým spôsobom usporiadania a sprístupnenia informácií, vrátane implementovania dodnes nevyužívaných funkcionalít, ktorý bude modernými prostriedkami podporovať vzájomnú informovanosť, spoluprácu a rozvoj služieb v desiatich vybraných oblastiach a pomôže zlepšiť podporu pre návštevníkov regiónov, v ktorých sa bude projekt realizovať.
  • Vzdelávanie, informovanie a zvyšovanie povedomia vybraných cieľových skupín o problematike POPs - cieľom projektu je vytvoriť a zaviesť do vybraných predmetov vzdelávací modul o problematike POPs, ich škodlivosti na životné prostredie a zdravie a o opatreniach na elimináciu negatívnych účinkov. Zároveň bude vytvorená informačná kampaň, informácie na webe a poradenská služba. Pozn.: POPs (Perzistentné Organické Polutanty) majú schopnosť dlhodobo pretrvávať v životnom prostredí. Do prostredia sa dostávajú pri používaní v poľnohospodárstve, priemysle, pri spaľovaní PVC alebo v dôsledku havarijnej udalosti. Aj nevhodné správanie občanov môže negatívne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, napr. netriedením odpadu, jeho spaľovaním doma, nevhodným zneškodňovaním zvyškov produktov a pod.

Pripravujeme projekty na financovanie z malých grantových schém, z ktorých budú financované: kultúrne, informačné a osvetové podujatia a podpory mladým umelcom, vedcom, technikom, zdravotníkom a ďalším profesným skupinám, bez ktorých by bol nemysliteľný chod každej vyspelej spoločnosti.